Denuncias | denuncias

 

Canal de Denúncies

 

En el cas que facilites dades personals, t’informem que seran tractades per La Unió Llauradora i Ramadera del País Valencià (d’ara endavant LA UNIÓ) amb la finalitat de resoldre les qüestions i supòsits plantejats. La base legítima del tractament radica en el compliment de la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Segons les suposades denúncies, les dades podrien facilitar-se a les autoritats pertinents per a l’esclariment dels fets. Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la resolució de les denúncies presentades. Finalment, qualsevol persona podrà exercitar qualsevol dels drets atorgats per la normativa de protecció de dades, com el dret d’accés, limitació del tractament, supressió, portabilitat, etc. mitjançant escrit dirigit a LA UNIÓ en el domicili en la Carrer del Mar, 22-1ª, 46003 València, o enviant un correu electrònic a launio@launio.org acreditant la seua identitat. I en el cas que ho estime oportú, presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pots accedir a aquest canal a través de l’enllaç següent:  https://canaldenuncia.com/@LAUNIO/informar

La Unió Llauradora i Ramadera compta amb un Canal de denúncies on qualsevol persona pot informar sobre alguna de les accions o omissions que impliquen infraccions penals o administratives greus o molt greus.