LA UNIÓ demana la modificació del Pla Nacional d'Eradicació de la Tuberculosi Bovina i una actuació sobre la fauna silvestre més eficient

LA UNIO - 06 Sep, 2019

En les tres últimes campanyes la prevalença dels ramats ha anat en augment passant del 1,99% el 2016 fins situar-se al 4,12% el 2018

LA UNIÓ sol·licita al Ministeri d'Agricultura una modificació de l'actual Pla nacional d'eradicació de la tuberculosi bovina, així com una actuació urgent amb mesures eficaces per controlar la fauna salvatge, font de transmissió de la malaltia.
LA UNIÓ creu que la prova que es realitza a les vaques (intradermotuberculinització) per comprovar l'existència o no de tuberculosi no està donant els resultats esperats. En este sentit, en l'exercici 2018 es van sacrificar a la Comunitat Valenciana un total de 257 animals.
A això cal afegir que, tot i aplicar rigorosament per part de la Conselleria d'Agricultura del protocol establert en el Pla Nacional d'Eradicació, la prevalença dels ramats ha anat en augment, passant del 1,99% el 2016 fins al 4,12% en l'any 2018, constatant així que l'actual sistema de detecció de la malaltia no funciona i hi ha un estancament en la lluita contra aquesta malaltia bovina.
LA UNIÓ sol·licita la inclusió del mètode ELISA com a prova de referència amb l'objectiu de poder detectar animals anèrgics en les diferents explotacions i així avançar en el control de la malaltia i pot detectar positius i que estos animals puguen ser indemnitzats. Esta prova cal acompanyar-la amb la implementació d'anàlisis ambientals per esbrinar els focus d'esta malaltia i les correccions a realitzar en les explotacions i en els mètodes actuals.
Tot això, en opinió de LA UNIÓ, hauria de ser impulsat amb la necessària constitució d'un consell assessor estatal format per especialistes en la matèria, on les organitzacions agràries puguen traslladar la realitat del sector, i des d'on s'establisquen les línies de treball per al conjunt de l'estat, tal com s'ha fet anteriorment per a un altre tipus d'espècies i malalties com el Aujeszky.
Una de les fonts de transmissió és la compra de vaques d'altres països de la Unió Europea per incorporar-los en les explotacions valencianes. En la línia de millora del sistema que sol·licita LA UNIÓ, es fa necessari que des del Ministeri d'Agricultura s'inste a la realització per part de la Comissió Europea d'una auditoria a aquells països, com França, que estan qualificats com a països "lliures de la malaltia ", però en ser revisats alguns d’estos animals en arribar a les explotacions de la Comunitat Valenciana, resulten positius.
Amb l'objectiu de no reduir dràsticament l'economia de les explotacions afectades es precisa la modificació de la impossibilitat d'entrada d'animals de reposició a explotacions en les que algun animal haja eixit positiu de la mateixa manera que la no immobilització de l'explotació per a moviments a engreixadors que destinen estos animals a sacrifici amb posterioritat.
Pel que fa a la problemàtica de la fauna salvatge es refereix, com a focus de transmissió de la tuberculosi a les explotacions bovines, des de LA UNIÓ es critica el baix nivell de proves que se'ls realitza. En este sentit, amb els amb les dades del PATUBES de 2017, la mitjana de l'Estat espanyol en les revisions realitzats a senglars hi ha una positivitat del 20,62% en proves serològiques. Per a LA UNIÓ estes dades estan incomplets perquè hi ha comunitats autònomes que no apareixen reflectides i les que figuren ho fan amb un baix nombre d'analítiques com, per exemple, a la Comunitat Valenciana on únicament es van realitzar 130 mostres entre els més de 26.000 senglars capturats. Tenint en compte l'evident relació entre presència de senglars com una de les causes de positivitat de tuberculosi a les explotacions bovines, s'ha d'incrementar el nombre d'estes analítiques i realitzar un cens real de la fauna salvatge.
Per tant, LA UNIÓ sol·licita l'establiment de mesures subvencionades per a la implementació de mesures de bioseguretat en les empreses ramaderes, així com l'increment de la línia d'ajuda a la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions de la Generalitat perquè en les explotacions de extensiu s’aconseguisca reduir el contacte entre la fauna salvatge i els animals de l'explotació i sobretot amb les menjadores i abeuradors del bestiar que pot ser un dels focus de contaminació.
Alhora sol·licitem un increment en la formació que reben les persones relacionades amb la ramaderia, agricultura, agents forestals, silvicultura, pesca, caça i altres activitats que es donen en el medi rural per a la implementació de la vigilància sanitària a la fauna silvestre i que poden ajudar a incrementar la salut del camp.