El sector agrari valencià sol·licita exempcions fiscals per als afectats per la Xylella fastidiosa

LA UNIO - 05 Dec, 2017

LA UNIÓ i altres entitats remeten un escrit conjunt al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro

LA UNIÓ de Llauradors , Cooperatives Agro-alimentàries, AVA i UPA han remès, a través de les organitzacions d'àmbit estatal a les quals pertanyen, una carta al ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, en la qual li traslladen la “profunda preocupació del camp valencià” en relació a la detecció del bacteri Xylella fastidiosa en la província d'Alacant i al perjudici econòmic que suposa per als llauradors afectats per les mesures de control i eradicació desenvolupades en compliment del protocol europeu. A més de l'impacte econòmic, les entitats representatives del sector agrari valencià també recorden l'impacte social, des de la perspectiva de la pèrdua d'ocupacions associades a l'activitat agrària; i ecològic, en relació amb l'efecte sobre el paisatge de la zona.

Davant aquesta situació, els signants sol·liciten, amb efecte en 2018, l'exempció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a les rendes procedents d'ajudes i indemnitzacions públiques percebudes per la destrucció de les plantes i cultius, en el marc de les actuacions de control i eradicació del bacteri desenvolupades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

L'aplicació del Pla de contingència valencià, basat en el contingut de la Decisió d'Execució (UE) 2015/789 de la Comissió, suposa la destrucció obligatòria del material vegetal afectat i de tot el susceptible de ser infectat en un radi de 100 metres al voltant del punt de detecció confirmat. Així mateix, s'estableixen zones demarcades en un radi de 10 quilòmetres, en les quals s'extremen les mesures de vigilància i s'immobilitza el material vegetal de vivers i centres de jardineria.

Les entitats signatàries indiquen en la seua missiva al Ministre que “l'aplicació d'exempcions en l'IRPF no és un plantejament nou en l'àmbit de l'impost”, i recorden que la lletra i) del punt 1 de la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, contempla l'exempció fiscal per a les indemnitzacions públiques en casos de sacrifici obligatori de cabanya ramadera a conseqüència de les actuacions de control i eradicació d'epidèmies o malalties.

Tenint en compte aquest precedent, les entitats sol·licitants consideren justificada la seua reivindicació i esperen una resposta positiva per part del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública com més prompte millor. D'igual forma, s'ha traslladat el contingut de la carta tant a la Conselleria d'Agricultura com a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, esperant recaptar el seu suport per a defensar aquesta reclamació, necessària per a minimitzar l'impacte de la detecció de la Xylella fastidiosa en la província d'Alacant.

Sobre la Xylella fastidiosa en la província d'Alacant

El passat 30 de juny, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural va confirmar la detecció del bacteri Xylella fastidiosa en una parcel·la d'ametlers en la localitat del Castell de Guadalest. El 25 d'octubre es va publicar en el DOGV la declaració oficial del quart brot en la província d'Alacant, amb el que el total de parcel·les afectades augmenta a 86 i el de positius confirmats a 106. 54 termes municipals de la província es consideren plenament afectats pel bacteri, mentre que altres 21 es consideren parcialment afectats.